image

Vil du sitje i førarsetet på ein særs spennande jobb? Claimed

Ein jobb med moglegheiter for å få til viktige resultat for Kviteseid kommune og Kviteseidsamfunnet!

Me søkjer prosjektleiar for utviklingsprosjekt

Kviteseid kommune har etter vedtak i fylkestinget fått status som omstillingskommune for kommunar som har utfordringar i arbeidsmarknaden sin og som ynskjer å:  

 • Bidra til å skape nye og sikre eksisterande arbeidsplassar 
 • Bidra til eit meir robust og variert næringsliv
 • Bidra til å auke utviklingsevna hos næringslivet og kommunen 

Omstillingsprogrammet er eit tre-årig prosjekt med moglegheit for forlenging i ytterlegare tre år i perioden 2024 – 2030. 

Her har du ein unik moglegheit til å vera med å gjera ein svært viktig forskjell med stor betydning for framtida. 

Arbeidsoppgåver

 • Leie arbeidet med omstillingsprogrammet i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktørar 
 • Utvikle og fylgje opp strategisk plan for omstillingsarbeidet. Utvikle aktivitetar og prosjekt i tråd med årleg handlingsplan 
 • Sikre engasjement gjennom ein involverande prosess i ulike fasar av prosjektet 
 • Byggje omdømme og samspel mellom kommunen og lokalsamfunnet gjennom aktivt informasjonsarbeid 
 • Kommunisere og rapportere framdrift og resultat i relevante fora

Kvalifikasjonar 

 • Relevant høgare utdanning på bachelor- eller masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Utdanning og/eller erfaring frå prosjektleiing
 • Det er ynskjeleg at du har erfaring frå utviklingsarbeid innan privat eller offentleg sektor og innsikt i det offentlege verkemiddelapparatet 
 • God kompetanse i bruk av digitale verktøy 
 • Kjenner til ulike sosiale media og er trygg med å bruke desse aktivt

Personlege eigenskapar 

 • Du er og kan jobbe sjølvstendig. Du kan og samarbeide med andre 
 • Du er utåtvend og kjem lett i kontakt med folk
 • Du er proaktiv og er ein samlande prosjektleiar
 • Du er uredd og er ikkje redd for å oppsøkje ulike miljø
 • Du er drivande og likar svært godt å få til resultat 
 • Du klarar å levere på tid, etter avtale 
 • Du er ryddig og jobbar strukturert 

Det blir lagt vekt på erfaring frå informasjonsarbeid og evna til å kommunisere med ulike brukargrupper. 

Me tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig løn
 • Ein særdeles sjeldan moglegheit i utfordrande tider for kommunar 

Du kan skje på jobben frå denne linken: Søknad på stilling (VT-1) (kf.no)

Har du spørsmål om stillinga kan du ta kontakt med: 

Elisabeth Lid, nærings- og kultursjef, tlf: 408 57748

eller 

Laila Thorsen, kommunedirektør, tlf: 995 35719

SØKNADSFRIST: 11. februar 2024 

Om Kviteseid kommune:

Kviteseid kommune ligg i Vest-Telemark og har knapt 2 500 innbyggjarar. Kommunen har flott natur og eit allsidig turisttilbod, både sommar og vinter. I tillegg til eit aktivt jordbruk er det ulike former for næringsverksemd, mellom anna med over 50 kompetansearbeidsplassar i Vest-Telemark næringspark. Kommunen legg til rette for bustadbygging og næringsutvikling.

Kommunen har to oppvekstsenter, idrettshall og kunstgrasbane. Kommuneadministrasjonen held til i Kviteseidbyen.

image